یکی از اسرا به خاطر تشنگی شهید شد / اسیری سوخته بود و روغن بدنش روی زمین می ریخت!

یکی از اسرا به خاطر تشنگی شهید شد / اسیری سوخته بود و روغن بدنش روی زمین می ریخت!

یکی از اسرا از تشنگی شهید شده بود و جنازه اش در گوشه زندان در آن گرمای سوزان به زمین افتاده بود.

یکی از اسرا به خاطر تشنگی شهید شد / اسیری سوخته بود و روغن بدنش روی زمین می ریخت!