عاشقانه های همسر راوی کتاب “آب هرگز نمی میرد”؛ اگر باز هم به گذشته برگردم با “حاج میرزا ” ازدواج می کنم

عاشقانه های همسر راوی کتاب “آب هرگز نمی میرد”؛ اگر باز هم به گذشته برگردم با “حاج میرزا ” ازدواج می کنم

همسر راوی کتاب “آب هرگز نمی میرد”گفت: اگر باز هم به گذشته بازگردم با حاج میرزا ازدواج می کنم چون من ایشان را عاشقانه دوست دارم.

عاشقانه های همسر راوی کتاب “آب هرگز نمی میرد”؛ اگر باز هم به گذشته برگردم با “حاج میرزا ” ازدواج می کنم