600 هزار جمله ای که پیامبر(ص) در 6 بند به علی(ع) آموخت

600 هزار جمله ای که پیامبر(ص) در 6 بند به علی(ع) آموخت

پیامبر(ص) ضمن روایتی به امیرالمؤمنین(ع) فرمود ششصد هزار جمله را در شش جمله برایت خلاصه می کنم.

600 هزار جمله ای که پیامبر(ص) در 6 بند به علی(ع) آموخت