آیا شفاعت فطرس ملک توسط امام حسین(ع) حقیقت دارد؟

آیا شفاعت فطرس ملک توسط امام حسین(ع) حقیقت دارد؟

ماجرای شفاعت فطرس ملک توسط امام حسین(ع) یکی از داستان هایی است که تاکنون مطالب زیادی در این باره در مجالس گفته شده است، اما آیا این داستان منبع روایی دارد و یا ساختگی است؟ …

آیا شفاعت فطرس ملک توسط امام حسین(ع) حقیقت دارد؟