استدلال عجیب رضاخان برای فرار از نماز خواندن و روزه گرفتن

استدلال عجیب رضاخان برای فرار از نماز خواندن و روزه گرفتن

همسر دوم رضاخان در خاطرات خود به نکات جالب توجهی درباره اعتقادات او اشاره می کند؛ از جمله استدلال عجیب دیکتاتور سابق برای نماز نخواندن و روزه نگرفتن و همچنین یه ابتکار برای ماه رمضان!

استدلال عجیب رضاخان برای فرار از نماز خواندن و روزه گرفتن