امام جمعه قم: رهبری سال 88 یکی از کاندیداها را فراخواندند و گفتند جنس تو با جنس این افراد تفاوت دارد

امام جمعه قم: رهبری سال 88 یکی از کاندیداها را فراخواندند و گفتند جنس تو با جنس این افراد تفاوت دارد

تسنیم نوشت: امام جمعه قم گفت: ریشه فتنه 88 خارج از کشور بود اما ریاست طلبی و حب مقام و حسادت از عوامل اصلی فتنه بود و هنوز فتنه تمام نشده است، فتنه امروز تلاش برای اعتماد به دشمن قسم خورده کشور یعنی آمریکا است.

امام جمعه قم: رهبری سال 88 یکی از کاندیداها را فراخواندند و گفتند جنس تو با جنس این افراد تفاوت دارد