تهران در صدر جدول ثبت نام کنندگان آزمون ترنم وحی

تهران در صدر جدول ثبت نام کنندگان آزمون ترنم وحی

حافظان کل عضو مهد قرآن استان تهران تا کنون در صدر جدول استانهای ثبت نام کننده در نهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه و تدبر ترنم وحی قرار دارند.

تهران در صدر جدول ثبت نام کنندگان آزمون ترنم وحی