خوزستان در سالروز ولادت امام حسین(ع) غرق در شادی و سرور شد

خوزستان در سالروز ولادت امام حسین(ع) غرق در شادی و سرور شد

استان خوزستان در سالروز ولادت امام حسین(ع) غرق در شادی و سرور شد.

خوزستان در سالروز ولادت امام حسین(ع) غرق در شادی و سرور شد