دعاهایی که مستجاب می شوند

دعاهایی که مستجاب می شوند

همواره دعاهایی وجود دارند که زودتر از سایر دعا ها به مرحله استجابت می رسند و در متن زیر به آن ها می پردازیم.

دعاهایی که مستجاب می شوند