عکس/آیت الله خامنه ای در جمع پیشمرگان کرد مسلمان

عکس/آیت الله خامنه ای در جمع پیشمرگان کرد مسلمان

حضور حضرت آیت الله خامنه ای در جمع پیشمرگان کرد مسلمان در سال 59.

عکس/آیت الله خامنه ای در جمع پیشمرگان کرد مسلمان