محل ساختن کشتی نوح کجاست؟

محل ساختن کشتی نوح کجاست؟

محلی که آب از آن خارج شد تا اطراف کشتی نوح را فراگیرد در جنوب شهر کرک قرار گرفته و همان طور که در قرآن ذکر شده است و فار التنور هم اکنون به نام تنور خوانده می شود.

محل ساختن کشتی نوح کجاست؟