وجود جانبازان، الگویی مناسب و عملی برای نسل جوان است / همسران جانبازان زینب های زمان هستند

وجود جانبازان، الگویی مناسب و عملی برای نسل جوان است / همسران جانبازان زینب های زمان هستند

استاندار خراسان رضوی در دیدار با جانباز 70 درصد کاشمری، وجود جانبازان را الگویی مناسب و عملی برای نسل جوان و همسران آنان را زینب های زمان دانست.

وجود جانبازان، الگویی مناسب و عملی برای نسل جوان است / همسران جانبازان زینب های زمان هستند