چرا ابن تیمیه مهم است؟/ میراث نظری ابن تیمیه برای مصلحان دینی

چرا ابن تیمیه مهم است؟/ میراث نظری ابن تیمیه برای مصلحان دینی

چرا مصلحان و بنیانگذاران جریان بیداری اسلامی – مثل محمد عبده، رشیدرضا، حسن البنا و …، همگی متاثر از ابن تیمیه بوده اند؟ در واقع ابن تیمیه چه داشته که این مصلحین را جذب کرده است؟

چرا ابن تیمیه مهم است؟/ میراث نظری ابن تیمیه برای مصلحان دینی