دوران نبوت پیامبران اولوالعزم چقدر بوده است؟

دوران نبوت پیامبران اولوالعزم چقدر بوده است؟

پیامبران اولوالعزم

حضرت محمد (ص) از پیامبران اولوالعزم بوده است

واژه اولوالعزم در آیه 35 سوره احقاف آمده است. عزم به معنای حکم و شریعت است و اولوالعزم یعنی پیامبرانی که دارای شریعت و دین مستقل و جدیدی بوده اند. د

اُولُو العَزْم به معنی صاحبان عزم است که طبق نظر مشهور به پنج تن از پیامبران صاحب شریعت (نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد) گفته می‌شود. برای کلمه عزم، معانی متعددی از جمله تصمیم، اراده و عهد ذکر کرده‌اند. تعبیر اولو العزم یک بار در قرآن کریم در سوره احقاف به کار رفته است.

صفات اولوالعزم در روایات این چنین بیان شده است:
1. دارای دعوت همگانی و جهان شمول برای انس و جنّ بوده اند.
2. دارای شریعت و دین مستقل و تازه ای بوده­اند.
3. دارای کتاب آسمانی بوده­اند.

دوران نبوّت پیامبران اولوالعزم
زمان پیامبری پیامبر اسلام(ص) و حضرت نوح(ع) در منابع معتبر وجود دارند.
1. مدّت نبوّت حضرت نوح(ع)
نظر به این‌که حضرت نوح (ع) نهصد و پنجاه سال قبل از طوفان در میان قومش پیامبری نمود[1] و در این مدت شخص دیگرى با او در نبوت شریک نبود،[2] و نیز بر اساس روایت امام صادق(ع)؛ نوح پس از خارج شدن از کشتى مدت پانصد سال زندگى کرد و بعد جبرئیل بر او نازل شد و گفت: مدّت نبوّت تو پایان یافته و عمرت تمام شده است؛[3] لذا مدت پیامبری حضرت نوح(ع) هزار و چهارصد و پنجاه سال می‌باشد.

2. مدّت نبوّت رسول خدا حضرت محمد (ص)
مدت پیامبری حضرت محمد(ص) 23 سال می‌باشد، که از زمان چهل سالگی آن‌حضرت در مکه شروع شد که تا بیست و سه سال ادامه یافت، که سیزده سال آن در مکه و ده سال آن در مدینه بوده است.
در مورد مدّت نبوت سه پیامبر اولوالعزم دیگر (حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی) با جست‌وجویی که انجام شد به سند قابل اعتمادی دست نیافتیم.