خصلتی که ابلیس را از درگاه خدا بیرون کرد

خصلتی که ابلیس را از درگاه خدا بیرون کرد

خداوند در آیاتی از قرآن به خصلتی اشاره کرده است که باعث اخراج شیطان از درگاه الهی شد.

خصلتی که ابلیس را از درگاه خدا بیرون کرد