راهکارهای تقویت عواطف مثبت در سورۀ یوسف

راهکارهای تقویت عواطف مثبت در سورۀ یوسف

322) امید یکی از عواطف مثبت تأثیرگذار در رشد جامعه، امید است. امید عبارت است از سرور و نشاط قلب به سبب انتظار آنچه محبوب اوست، به شرط آنکه وقوع آن متوقّع و منتظر بوده، سببی عقلایی داشته باشد (ر.ک؛ شبّر، 1380: 328) …

راهکارهای تقویت عواطف مثبت در سورۀ یوسف